http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Zamówienia Publiczne
Redakcja
Praca
Zapytania ofertowe
Uczelnia
Władze
Struktura Organizacyjna
Akty prawne
Instrukcja obsługi
Inne
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Archiwum
Projekt praktyk zawodowych


 
Praca 
 
data publikacji:  30-07-2015 | 12:43
data ostatniej modyfikacji:  30-07-2015 | 12:52
Konkurs na stanowisko Opiekun żłobka 30.07.2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 
ogłasza nabór na stanowisko
 
OPIEKUN ŻŁOBKA
 
Głogów, dnia 30.07.2015 rok.
 
  1. Wymagania niezbędne
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
a) ma obywatelstwo polskie,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne;
d) posiada kwalifikacje, pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego
ponadto może przystąpić osoba która posiada wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat trzech
lub 
przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna;
e) nieposzlakowana opinia;
f) niepozbawienie, niezawieszenie ani nieograniczenie władzy rodzicielskiej;
g) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku opiekuna żłobka
h) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
i) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  1. Wymagania dodatkowe
a) udokumentowanie stażu pracy z dziećmi;
b) znajomość ustawy oraz przepisów o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
c) dobra organizacja pracy;
d) kreatywność;
e) wysoka kultura osobista;
f) mile widziany kurs udzielania pierwszej pomocy.
 
      3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
a) opieka nad dziećmi w żłobku;
b) opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego;
c) przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci;
d) wszechstronny rozwój dzieci, pobudzanie dzieci do aktywności;
e) wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp. a. wychowawcze oddziaływanie na dzieci podczas trwania codziennych czynności;
f) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z poszanowaniem różnorodności;
g) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi na temat rozwoju, sprawowania opieki, wychowania i procesu edukacyjnego dzieci;
h) prowadzenie wymaganej dokumentacji;
i) prace porządkowe na sali.
  1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
a) list motywacyjny,
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) oryginał kwestionariusza osobowego,
d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz ukończone kursy i szkolenia.
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
h) rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem;
i) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
j) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
k) oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 
W toku postępowania kandydat może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów związanych z naborem.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu pokój nr 119 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, od poniedziałku do piątku w godz. 8 -14, lub pocztą na adres Uczelni (67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5) z dopiskiem „Nabór na stanowisko „Opiekuna żłobka” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w terminie do dnia 6 sierpnia 2015 roku do godz. 14.00.
 
Aplikacje, które wpłyną do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PWSZ w Głogowie w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 17 sierpnia 2015 r.
 
W razie przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę ich doręczenia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie uważać się będzie datę ich wpływu do Uczelni.
Dokumenty doręczone po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PWSZ w Głogowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  76-832 04 37 – Biuro Projektu.

Treść ogłoszenia w formacie PDF - Pobierz 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska