W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów

tel.: 76 835 35 66
fax: 76 832 04 49

e-mai: kontakt@pwsz.glogow.pl
ePUAP: /PWSZ_Glogow/SkrytkaESP

Dziekanat uczelni czynny:
pon.–pt. 10:00 - 14:00
Podczas zjazdów dla studentów niestacjonarnych:
pt. 16:00 - 18:00
sb. 8:30 - 14:00
tel.:  76 832 04 21, 76 832 04 40

Nabór na stanowisko Młodszy bibliotekarz   Nabór na stanowisko Młodszy bibliotekarz 18.09.2019

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

ogłasza nabór na stanowisko

MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

1. Wymagania niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba, która:
a) ma obywatelstwo polskie,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) nie była prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku młodszego bibliotekarza
e) spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ukończyła jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub bibliologii lub informatologii lub informacji naukowej - preferowane
  • ukończyła jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę z zakresu nauk o książce lub bibliotece

2 Wymagania dodatkowe

a) znajomość ustaw: o bibliotece, szkolnictwie wyższym i nauce
b) znajomość obsługi komputera w środowisku Windows

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) opracowanie zbiorów zgodnie z systemem informacyjno-bibliotecznym
b) sporządzanie i aktualizacja baz własnych biblioteki
c) bieżąca konserwacja i porządkowanie zbiorów bibliotecznych.
d) udostępnianie zbiorów prezencyjnie i poza Uczelnię zgodnie z regulaminem biblioteki uczelnianej.
e) udzielanie porad bibliograficznych, pomoc w doborze literatury, tworzeniu bibliografii oraz zestawień tematycznych.
f) opieka i sprawowanie kontroli nad sprzętem komputerowym w czytelni komputerowej
g) dbałość o estetykę oraz funkcjonalność pomieszczeń bibliotecznych
h) promowanie biblioteki na terenie uczelni i poza nią
i) Ochrona danych osobowych użytkowników biblioteki.

4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

a) list motywacyjny,
b) CV z opisem ewentualnego doświadczenia zawodowego
c) oryginał kwestionariusza osobowego,
d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz ukończone kursy i szkolenia.
f) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

W toku postępowania kandydat może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów związanych z naborem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Bibliotece w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15, lub pocztą na adres Uczelni (67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszego bibliotekarza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” w terminie do dnia 27.09.2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PWSZ w Głogowie w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 30.09.2019r.

W razie przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę ich doręczenia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie uważać się będzie datę ich wpływu do Uczelni.
Dokumenty doręczone po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PWSZ w Głogowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.


Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 832 04 22

««« powrót

 

Powiadom znajomego