W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów

tel.: 76 835 35 66
fax: 76 832 04 49

e-mai: kontakt@pwsz.glogow.pl
ePUAP: /PWSZ_Glogow/SkrytkaESP

Dziekanat uczelni czynny:
pon.–pt. 10:00 - 14:00
Podczas zjazdów dla studentów niestacjonarnych:
pt. 16:00 - 18:00
sb. 8:30 - 14:00
tel.:  76 832 04 21, 76 832 04 40

Nabór na stanowisko Opiekun Żłobka   Nabór na stanowisko Opiekun Żłobka 22.11.2018

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie


ogłasza nabór na stanowisko

OPIEKUN ŻŁOBKA

(niepełny wymiar czasu pracy)

Głogów, dnia 22.11.2018 rok

1. Wymagania niezbędne

Do naboru może przystąpić osoba, która:

a) ma obywatelstwo polskie;

b) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;

c) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

d) posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego 
lub
ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Ponadto może przystąpić osoba, która:
odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie”
1. wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności lub
2. średnie lub średnie branżowe oraz: 
co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3
lub
przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, którego kompetencje określa ustawa;

e) posiada nieposzlakowaną opinię;

f) nie została pozbawiona/zawieszona/ograniczona władza rodzicielska;

g) posiadana stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna żłobka;

h) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

i) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

j) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

2. Wymagania dodatkowe

a) udokumentowanie stażu pracy z dziećmi;

b) znajomość ustawy oraz przepisów o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

c) dobra organizacja pracy;

d) kreatywność;
e) wysoka kultura osobista;

f) mile widziany kurs udzielania pierwszej pomocy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) opieka nad dziećmi w żłobku;

b) opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego;

c) przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci;

d) wszechstronny rozwój dzieci, pobudzanie dzieci do aktywności;

e) wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp. a. wychowawcze oddziaływanie na dzieci podczas trwania codziennych czynności;

f) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z poszanowaniem różnorodności;

g) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi na temat rozwoju, sprawowania opieki, wychowania i procesu edukacyjnego dzieci;

h) prowadzenie wymaganej dokumentacji;

i) prace porządkowe na sali.

4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

a) list motywacyjny,

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) kwestionariusz osobowy,

d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz ukończone kursy i szkolenia.

f) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w żłobku,

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem;

i) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

j) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

k) oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

W toku postępowania kandydat może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów związanych z naborem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu pokój nr 119 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 14, lub pocztą na adres Uczelni (67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5) z dopiskiem „Nabór na stanowisko „Opiekuna żłobka” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” w terminie do dnia 6 grudnia 2018 roku do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PWSZ w Głogowie w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 10 grudnia 2018 r.

W razie przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę ich doręczenia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie uważać się będzie datę ich wpływu do Uczelni.

Dokumenty doręczone po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PWSZ w Głogowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Niepoinformowanie o wynikach wyborów jest równoznaczne z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76-832 04 37 – Biuro Projektu.

 

««« powrót

 

Powiadom znajomego