Nazwa podmiotu publicznego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Status pod względem zgodności z ustawą: zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • ...


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.pl

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-04-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-01

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-01

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Marcin Wiśniewski

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Marcin Wiśniewski

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: m.wisniewski@pwsz.glogow.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 76 832 04 30

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:

Budynek główny „A” przy ul. Piotra Skargi

Jest to budynek zabytkowy, wpisany decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków. Na teren uczelni, od strony ul. Piotra Skargi, prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik dla pieszych.  Obok budynku, naprzeciwko głównego wejścia znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku umożliwiają zabytkowe schody dwustronne. Budynek posiada cztery kondygnacje. Możliwe jest także dotarcie do budynku A, na jego I piętro, poprzez łącznik prowadzący od budynku B. Budynek posiada windę, którą można dostać się na każdą kondygnację. Wejście do windy znajduje się z tył budynku, od strony dziedzińca.

W budynku nie ma pochylni, podjazdów, informacji głosowych. W budynku nie ma również wydzielonych stref kontroli. 

W budynku A, na poszczególnych poziomach, nie ma progów. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dostęp do pomieszczeń jest możliwy dzięki pomocy udzielanej przez pracownika uczelni lub asystenta osoby niepełnosprawnej. Istnieje możliwość umówienia spotkania w godzinach pracy uczelni, pomiędzy godziną 8:00 a 15:00. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na miejscu, w pomieszczeniu biblioteki na parterze, istnieje możliwość udostępnienia i skorzystania z urządzeń takich jak: dyktafon, program udźwiękawiający i powiększający system operacyjny, lupa cyfrowa, powiększalnik, specjalistyczna klawiatura komputerowa, mysz komputerowa typu trackball, kserokopiarki i skanera. Studenci niepełnosprawni mają wyznaczone specjalne stanowisko, uwzględniające różne poziomy niepełnosprawności i potrzeby studentów.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem do spraw Studentów Niepełnosprawnych.

Budynek „B” przy ul. Piotra Skargi 5 

Do budynku można dostać się od strony dziedzińca przez klatkę schodową oraz za pomocą windy umieszczonej również na dziedzińcu.  Do wejścia głównego prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik. Budynek posiada pięć kondygnacji – wejście do budynku prowadzi przez schody. Budynek posiada windę, którą można dostać się na każdą kondygnację. Pomiędzy budynkiem A i B znajduje się łącznik. Studenci poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z pochylni.

Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Nie ma progów, które ograniczałyby przemieszczanie się. 

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na każdym piętrze. W budynku nie ma platform, informacji głosowych. Budynek nie ma wydzielonych stref kontroli. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dostęp do pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika uczelni lub asystenta osoby niepełnosprawnej.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami odbywa się w drugim budynku w pokoju numer dwanaście (201B). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem do spraw Studentów Niepełnosprawnych.Aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje: