Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

Wydziały Urzędu
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
RU Rada Uczelni
Dz.U.
Dziennik Ustaw
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
UE Unia Europejska
PE Parlament Europejski
PKW Państwowa Komisja Wyborcza
UKW Uczelniana Komisja Wyborcza
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
US Uchwała Senatu
ZC Zapytanie cenowe
UE Unia Europejska
ZN Zamówienie z dziedziny nauki
ZP Zamówienie publiczne
ZR Zarządzenie Rektora